Interna revizija

 

 

Za vas ugotavljamo skladnost kadrovskih procesov in dokumentacije z zakonskimi zahtevami:

 • pregled personalnih map,
 • postopki prijav, odjav in sprememb,
 • skladnost pogodb o zaposlitvi, aneksov in individualnih pogodb o zaposlitvi z zakonodajo,
 • odpovedi in odpovedni postopki,
 • evidenca prisotnosti,
 • evidenca o izrabi delovnega časa,
 • invalidski status,
 • outsourcing,
 • dopusti,
 • skrajšan delovni čas (prijava, Izjava zaposlenih, kdo je glavni delodajalec …),
 • skladnost obračuna plače s POZ, aneksi (regres, odpravnina, povračila stroškov v zvezi z delom…),
 • izplačila nagrad, jubilejnih nagrad, solidarnostne pomoči,
 • pregled internih aktov,
 • zdravniški pregledi, VPD in požarna varnost, pooblaščeni izvajalec za medicino dela, pooblaščeni izvajalec za VPD in požarno varnost,
 • promocija zdravja na delovnem mestu,
 • ocena tveganja na delovnem mestu, prva pomoč, načrt evakuacije,
 • seznanitev zaposlenih o pravilnikih.
Skratka, za vas ugotavljamo skladnost kadrovskih procesov in dokumentacije z zakonskimi zahtevami.